Bookoins

12 สิ่งที่น่าสนใจจากหนังสือ The Happiness Equation โดย Nick Powdthavee


ผู้รีวิว : นภดล  ร่มโพธิ์
ยอดเข้าชม : 9


บทรีวิวย่อ

   

เป็นหนังสือที่เขียนออกมาจากงานวิจัยของอาจารย์ Nick Powdthawee ที่เป็นคนไทยที่เชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐศาสตร์ของความสุข


ราคา : 0 เหรียญ

www.bookoins.com