Bookoins

Maximize Your Potential


ผู้รีวิว : ธีรศักดิ์  ท่าหลวง
ยอดเข้าชม : 19


บทรีวิวย่อ

   

"ถ้าโอกาสไม่มาเคาะประตูเรียกคุณ ก็จงสร้างประตูออกมาเอง"

เทคนิคการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานและเติมโตในหน้าที่การงานได้ในระยะยาว


ราคา : 0 เหรียญ

www.bookoins.com