Bookoins

Elevate: Push Beyond Your Limits and Unlock Success in Yourself and Others


ผู้รีวิว : ธีรศักดิ์  ท่าหลวง
ยอดเข้าชม : 2


บทรีวิวย่อ

   

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity) ทั้งสี่ด้านของเรา 


ราคา : 0 เหรียญ

www.bookoins.com