Bookoins
    • Honeybee Democracy
    • Honeybee Democracy

      ผู้รีวิว : ฮูกสรุปสั้น .
Honeybee Democracy
ผู้รีวิว : ฮูกสรุปสั้น .
คนอ่าน 7 ครั้ง
     

บทรีวิวย่อ

   
  • ถ้าคนหมื่นคนต้องเลือกบ้านใหม่เพื่ออยู่ร่วมกันคงวุ่นวายมาก
  • แต่ผึ้งหมื่นตัวตกลงอย่างสามัคคีได้อย่างไร? เราสามารถเรียนรู้จากผึ้ง ฮูกสรุปสั้นมาให้แล้ว
ราคา : 0 เหรียญ