Bookoins
    • 13 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ How to Ikigai
    • 13 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ How to Ikigai

      ผู้รีวิว : นภดล ร่มโพธิ์
13 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ How to Ikigai
ผู้รีวิว : นภดล ร่มโพธิ์
คนอ่าน 151 ครั้ง
     

บทรีวิวย่อ

   

ถ้าใครสนใจเรื่อง Ikigai ผมแนะนำให้ลองอ่านเล่มนี้ดูครับ แล้วเราจะทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราเก่ง สิ่งที่เราได้รางวัล และเป็นสิ่งที่โลกต้องการ

ราคา : 0 เหรียญ