Bookoins
    • The Happiness of Pursuit : อย่าให้โลกเป็นกรงขังคุณ
    • The Happiness of Pursuit : อย่าให้โลกเป็นกรงขังคุณ

      ผู้รีวิว : Dean Kongmanas
The Happiness of Pursuit : อย่าให้โลกเป็นกรงขังคุณ
ผู้รีวิว : Dean Kongmanas
คนอ่าน 17 ครั้ง
     

บทรีวิวย่อ

   

ผู้เขียน Chris Guillebeau เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจสุดท้าทายด้วยการ ‘เดินทางท่องเที่ยวกว่า 193 ประเทศทั่วโลก !!!’ หรือทุกประเทศในโลกที่สามารถขอวีซ่าไปได้

ราคา : 0 เหรียญ