Bookoins
    • Manage Your Day-To-Day
    • Manage Your Day-To-Day

      ผู้รีวิว : ธีรศักดิ์ ท่าหลวง
Manage Your Day-To-Day
ผู้รีวิว : ธีรศักดิ์ ท่าหลวง
คนอ่าน 254 ครั้ง
     

บทรีวิวย่อ

   

หยุดชีวิตการทำงานที่วุ่นวาย กลับมามีความสุขกับการทำงาน และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ จากหนังสือเล่มนี้ครับ

ราคา : 0 เหรียญ